Om Dansk Radio Reklame

Historien kort

Dansk Radioreklame startede sit virke den 1. januar 2013 og er et annoncesamarbejde imellem 15 radiohuse med ialt 20 radiostationer. Samarbejdet talte fra start Radio1 Silkeborg (senere Radio M Silkeborg - nu Radio Silkeborg), Silkeborg Guld (nu Radio Alfa Silkeborg), Klubben Odense, SLR-stationerne Vest/Midt/Syd/Næstved, Radio Sydhavsøerne, Din Radio (tidl. NRJ København/Odense), Radio Køge, S-FM Faaborg, Diablo Svendborg, Alfa Sydfyn, Radio Globus, Globus Guld, Radio Als, Radio Limfjord, Limfjord Plus samt Radio Max Ringkøbing/Skjern. Senere er Radio Øst FM Østjylland/FM95 blevet tilknyttet samarbejdet pr. 1/11 2013 og desuden er der åbnet en Din Radio Østjylland og senest Din Radio Silkeborg - nu Din Radio 8600. Den 1/1 2015 indtrådte Radio Nord FM Nordsjælland (udtrådt igen) og Radio Nord Nordjylland i samarbejdet og senest den 1/4 2015 er Radio Victoria Esbjerg kommet med. To stationer - Klubben Fyn + Radio S-FM Fåborg er udtrådt med udgangen af 2014, så der nu er 21 stationer med i DRR, som tilsammen sidder på ca. 20 % af kommercielle radiolytning i Danmark.

Filosofien bag Dansk Radioreklame er simpel: Det skal være let at indkøbe kommerciel radio i Danmark! Et telefonnummer, så har du adgang til en samlet kampagne på alle 21 DRR-stationer! 

Dansk Radioreklame har i sin korte levetid bevist sin eksistensberettigelse og har gennem tæt samarbejde med medlemsstationerne og mediabureauer serviceret en lang række af landets annoncører store som små! Prisniveauet er yderst konkurrencedygtigt, så alle kan være med! 

Det udtaler mediabureauerne:

Også på mediabureauerne har det nye reklamesamarbejde fået en positiv modtagelse:
Kontaktdirektør Gitta Steffensen, Carat Danmark udtaler: ”Det er altid godt med en udfordrer i branchen, det holder de store spillere i skak! Derudover er det en klar fordel med én kontakt frem for at skulle kontakte alle medlemmer i netværket individuelt; vi sparer tid i en travl hverdag”.

Head of Broadcast, Flemming Jensen MEC Danmark: ” Det er godt for radiomarkedet, at der kommer en anden aktør, der er med til at gøre det kommercielle produkt mere fuldendt. Derved sikres en bedre dækning til gavn for alle annoncører samtidig med, at planlægningsprocessen forbliver overskuelig. For første gang kan kunderne derved komme meget tæt på 100 % af det kommercielle marked ved at købe SBS Radio og DRR”.

Generelle salgs- og Forretningsbetingelser

Nedenstående generelle betingelser er gældende for al samhandel mellem Dansk Radio Reklame (cvr 34739391) efterfølgende kaldet DRR og annoncør og er således gældende for alle reklamekampagner, sponsorater eller andre ydelser, som leveres fra DRR.

Ved afgivelse af ordre accepterer annoncør/ordregiver disse betingelser.
En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.

Reklameregler
DRR er undergivet den danske reklamelovgivning.
Annoncør/ordregiver er til en hver tid ansvarlige for, at reklamens indhold overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder.

Kampagne
En kampagne er en samlet bestilling af reklametid med en start- og slutdato, hvor der annonceres for en virksomheds produkter, tjenester eller ydelser.
DRR beslutter reklamespottes placeringer inden for kampagneperioden med mindre andet er aftalt
Annoncører kan ikke slå reklamespots sammen eller købe fælles ind.

Rabat
Der ydes som standard ”velkomstrabat" for nye kunder, de første 2 måneder efter første booking dato

Booking
Bookningen af spots skal ske senest 3 hverdage før kampagnestart.
For lørdag, søndag og mandag skal bookningen ske senest onsdag kl. 10.00.
Færdige spots skal være DRR i hænde senest 3 hverdage før kampagnestart.
For lørdag, søndag og mandag gælder dette senest onsdag kl. 10.00.
Booking af  andre ydelser sker efter nærmere aftale
Ordreafgivelse skal ske pr. E-mail eller brev

Ændring af booking
Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til spotlængde og placering, hvis det skriftlig er meddelt DRR senest 14 dage forud for kampagnestart og såfremt produktionen af spot ikke er foretaget.
Modtager DRR skriftlig meddelelse om ændring af booking senere end 2 uger før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på DKK 2.000 ekskl. moms.

Kampagneperioden kan såfremt det er muligt ændres med op til en måned vederlagsfrit.
Ændringen af booking skal ske pr. E-mail eller brev

Afbestilling
Annullering af kampagner kan ikke ske når ordrebekræftelsen er underskrevet eller bekræftet skriftligt pr. e-mail.
Vælger annoncøren ikke at afvikle kampagnen som aftalt, er DRR stadig berettiget til fuld betaling af kampagnen.

Reklamemateriale
DRR  forbeholder sig retten til ikke at bruge færdigproducerede spot, såfremt disse kvalitetsmæssigt eller indholdsmæssigt, falder uden for vores regler.

Tekniske specifikationer
Levering af færdige spots skal se i Mp3 eller Wav format (44100 Hz / 16b bit / Stereo).
Spot leveres på mail: spot@danskradioreklame.dk

Spot skal være DRR i hænde senest 3 hverdage før kampagnestart dog tages der forbehold for ændret deadline i forbindelse med helligedage m.m. 

Afvisning og standsning
DRR er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning jf. Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsering i radio og fjernsyn, konkurrenters radioreklamer, samt i tilfælde hvor reklamen direkte eller indirekte omtaler DRR eller dets medarbejdere.
DRR forbeholder sig endvidere ret til at stoppe en kampagne i tilfælde af politisk uro omkring en reklame eller den pågældende annoncørs brancheindgriben fra offentlig myndighed eller berettiget indvendig imod reklamen indeholder lovstridige elementer.
Afvisning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncøren/ordreafgiver for forpligtelsen til at betale, ligesom DRR  ikke er ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, må lide som følge af afvisning eller standsning af reklamen.
Såfremt DRR bliver mødt med et krav som følge af, at reklamekampagnen krænker tredjemands rettigheder og gældende lovgivning, er annoncøren/ordregiveren forpligtiget til at holde DRR skadesløs for ethvert krav, DRR måtte blive mødt med som følge heraf.
DRR er ved ændring af sendeområde berettiget til at ombooke spot der er indbooket i et givent område om til et andet område såfremt der gives en rimelig konverteringsnøgle, således at annoncøren får samme værdi og evt. rabat af kampagnen efter en ombookning.
DRR er berettiget til at standse en igangværende reklamekampagne såfremt annoncøren/ordreafgiver ikke har betalt senest 30 dage efter forfald af en eller flere fakturaer. Dette frigør dog ikke annoncøren for forpligtelsen til at betale det fulde beløb. Dette gælder for såvel engangs beløb som ratebetalinger.
DRR har ret til, uden grund, at ophæve en radiokampagne. Ved ophævelse er annoncøren ikke berettiget til erstatning eller kompensation af nogen form. Ikke afviklede, men forudbetalte spot skal DRR refundere til annoncøren.
Hvis annoncøren skal være berettiget til erstatning / kompensation, skal beløbet herfor være aftalt skriftligt inden aftalen indgåes.

Betalingsbetingelser
Netto 8 dage efter udsendelse af faktura med mindre andet er aftalt.
Der beregnes 1,5 % i rente pr. måned samt rykkergebyr på DKK 100,- hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.
Alle priser er ekskl. moms.

Erstatning
Dansk Rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse.
DRR erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som DRR har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre.

Lovvalg og voldgift
Aftalen er undergivet dansk ret.
Uenighed mellem Ordregiverne og DRR  vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling.
Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut”.